Kérdése van? Hívjon minket bizalommal! +36702634313

Ügynöki tájékoztató

Ügynöki tájékoztató

a) cégnév: MARKO Kereskedelmi Bt.
székhely: 6500 Baja, Dózsa György út 226.
levelezési cím: 6500 Baja, Dózsa György út 226.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,  
Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:  
ugyfelszolgalat@mnb.hu)  
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A  
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó  
érdekeit képviseli.
d) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi  
lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a  
pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása  
(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat  
el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.
f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére  
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban  
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)  
közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak  
nyitvatartási idejében, ennek hiányában a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon  
és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén  
megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar  
Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a  
panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos  
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt  
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek  
megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról  
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz  
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,  
egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt.  
az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30  
napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe  
tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével  
kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület  
egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a  
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása  
érdekében.
g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem  
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: kiszállítás díja